اسپلینت انگشت

۱۳۹۶-۰۶-۱۷

مچ بند آتل دار و ساده انواع مچ بندهای مختلف برای شما موجود است

مچ بند موارد استفاده ضرب دیدگی آرتروز و سل مچ دست کارپال تانل سیندرم بیماری کاین باخ شکستگی و در رفتگی مچ دست پس از اتمام […]
۱۳۹۶-۰۶-۱۸

اسپلینت انگشت

اسپلینت انگشت توضیحات دفرمیتی های انگشتان دست پارگی و کشیدگی تاندون و لیگامان شکستگی و در رفتگی به عنوان آتل نگهدارنده و یا محافظت از پین […]
تماس با فروشگاه
منو محصولات